Extraform

Cilj projekta nadogradnje kompleksa fabrikeExtraform d.o.o.“ u Senti jeste stvaranje prostora za izlaganje i prezentaciju asortimana proizvoda kompanije. Kao i proširenje administrativnog prostora kompanije. Kako je uvođenje novih sadržaja u okviru postojećeg prostornog okvira neizvodljivo, potrebno je postojeći objekat delimično nadograditi, dodavanjem jednog sprata. Prizemni deo objekta je funkcionalno reorganizovaan, tako da ukljičuje sve potrebne sadržaje za radnike: svlačionice, mokre čvorove i kuhinju sa kantinom. Na spratu su smeštene dve osnovne funkcije: administrativni deo (kancelarije, prostor za sastanke itd.) i prostor za izlaganje proizvoda (showroom).

Prilikom oblikovanja objekta, potrebno je uklopiti se u kontekst industrijskog prostora, a ujedno stvoriti savremen, reprezentativan poslovni ambijent. Novoprojektovani objekat je zasnovan istovremeno na oba uticajna faktora: sa jedne strane, izduženom formom i izborom materijalizacije (aluminijumski paneli) objekat se nedvosmisleno uklapa u postojeći ambijent, čineći skladnu celinu sa proizvodnim kompleksom dok sa druge strane, forma izdužene kuće, sa kosim krovovima i velikim zastakljenim površinama („mansardama“) i naglašenim ulaznim delom, daje objektu prepoznatljivost i poslovnu ozbiljnost.

The goal of extension of the factory complexExtraform d.o.o.” in Senta is creating a space as a showroom and presentation of the assortment of company products. As well as extension of company administration. While it is impracticable to bring new contents within existing framework, idea is to partially extent existing building, adding  one new floor. Ground floor of the building is functionally reorganized, so it has all needed contents for workers: dressing rooms, bathrooms and kitchen with canteen. Two main functions are on upper floor: administration ( offices, conference room etc.) and showroom.

While designing form of the building, it was important to adjust it  in industrial context, and make modern, representative office ambiance as well. Newly designed building was based on two important factors: on one side, with its elongated form and selection of the materials ( aluminium panels) building definitely fits into existing ambiance, making a coherent unit with production complex, while on other side, with elongated house form, slope roofs and large glass surfaces (“mansards”) and imposing entrance part, creates recognazibility and business look.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS