akupunktura grada / city acupuncture

Akupunktura grada je serija međunarodnih radionica sa temom oživljavanja gradskog prostora kroz male urbane intervencije. Nakon Skoplja i Beograda, a pre Sarajeva i Splita, radionica u Zagrebu je treća po redu koja je organizovana. Na radionici je učestvovalo preko 40 mladih profesionalaca iz regiona, podeljenih u 5 grupa, a zadatak je bio osmišljavanje preciznih i konkretnih intervencija na području naselja Trnje u Zagrebu, kroz interdisciplinarni i interkulturni dijalog.

Sva tri projekta grupe 7+ su odabrana za realizaciju. Više o radionici i projektu City acupuncture pogledajte na: http://cityacupuncture.org

City acupuncture is a series of international workshops on the topic of urban space revival  through a small urban interventions. Zagreb was the third workshop organized, right after Skoplje and Belgrade but before Split and Sarajevo workshops. The workshop was attended by over 40 young professionals from the region divided into 5 groups with the task to design accurate and specific interventions for the neighbourhood of Trnje, in Zagreb, through the interdisciplinary and intercultural dialogue.

All three project designed by the group “7+” were selected for realization. More about the workshops and the City acupuncture project at: http://cityacupuncture.org

POVEZANI DOGAĐAJI / RELATED EVENTS