Tim / Team

Dejan Mitov, mast. inž. arh. / Master studije završio na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i na Šumarskom fakultetu u Beogradu, studijski program Oblikovanje proizvoda od drveta. Radi kao asistent na Departmanu za arhitekturu na predmetu Maketarstvo i srodnim predmetima, gdje je i student doktorskih studija. Oblast interesovanja je primena drveta u arhitekturi i urbanizmu sa implementacijom savremenih geometrijskih i tehnoloških principa, uz poseban osvrt na digitalnoj fabrikaciji.

Jelena Mitov, mast. inž. arh. / Osnovne i master studije završila na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za arhitekturu. Oblast interesovanja čine dizajn enterijera kao i prikazivanje umetnosti i edukacija kroz dizajn izložbi i događaja.

Krsto Radovanović, mast. inž. arh. / Osnovne i master studije završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za arhitekturu. Interesovanje za savremenu arhitekturu upotpunjuje kroz praktični i eksperimentalni rad, ali i teorijski diskurs, što je rezultiralo radom na većem broju arhitektonskih konkursa, istraživačkih radova i izložbi, samostalno i u timu.

Dejan Mitov, M.Arch / Graduated with a Master’s degree from Department of Architecture, Faculty of Technical Sciences in Novi Sad and the Faculty of Forestry in Belgrade, study program Wood products design. PhD student at the Department of Architecture, where also works as an assistant at the Modelling and related courses. The area of interest is the use of wood in architecture and urban planning with implementation of modern geometric and technological principles, with particular emphasis on digital fabrication.

Jelena Mitov, M.Arch / Undergraduate and Master studies completed at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Department of Architecture. The area of interest is interior design as well as presentation of art and education through exhibitions and events design.

Krsto Radovanović, M.Arch / Undergraduate and Master studies completed at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Department of Architecture. Interest in contemporary architecture complements through practical and experimental work, and theoretical discourse, which resulted in work on a number of architectural competitions, research and exhibitions, independently and in a team.