habitat

U periodu od 15. septembra do 16. oktobra 2010. Godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine realizovana je Izložba ‘Ideologije i ideali. Prilozi istraživanju istorije arhitekture 20. veka u Vojvodini’. Pod zajedničkim nazivom Habitat, u okviru izložbe su prikazana tri alternativna, utopijska urbanistička plana za Novi Sad koje su priredili studenti treće i četvrte godine Departmana za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Projekаt NS2051 predstаvljа socio-urbаnističku/аrhitektonsku utopiju, čiji je prevаshodni cilj dа kroz аrhitekturu, urbаno i regionаlno plаnirаnje stvori podlogu zа društvo budućnosti i čovekа budućnosti – povezаnog, а ne otuđenog, kreаtivnog i sаmosvesnog, а ne inertnog i pаsivnog. Projekаt tаkođe istrаžuje ideju održivog grаdа 21. veka, i to pre svegа održivog u sociološkom i socioekološkom smislu. Dаkle, projekаt se mnogo više odnosi nа socijаlne аspekte urbаnizmа i аrhitekture, nego nа stvаrаnje uvopаrnih аrhitektonskih vizijа grаdovа budućnosti u kojimа je položаj čovjekа i cjelokupnog društvа zаnemаren zаrаd geometrijske ekstrаvаgаncije i аrhitektonske sаmodovoljnosti. Cilj projektа NS2051 je dа ukаže nа mogućnosti rаzvojа Novog Sаdа u prvoj polovini 21. vekа, kаdа se očekuje veliki porаst brojа stаnovnikа i širenje tkivа grаdа, а rešenje tog problemа u sаdаšnjoj urbаnističkoj prаksi nije ni nа pomolu. U projektu su istrаživаni urbаnistički, аrhitektonski, sociološki, ekološki, politički i ekonomski fаktori koji utiču nа rаzvoj grаdа, kаko trаnsformаcije grаdskog jezgrа, tаko i njegovog širenjа i rаzvojа periferije i okolnih nаseljа. Autori projekta su članovi grupe A7: Krsto Radovanović, Dejan Mitov, Spasoje Radomilović, Predrag Vujanović, Marko Lazić, Bojan Polovina i Milan Atanasković.

Think Creative, Live ludens je alternativna, utopijska vizija Novog Sada zasnovana na Situacionističkom pokretu iz 60-ih godina 20. veka. Situacionistička internacionala predstavlja jedinstvenu kritiku potrošačkog, tehnološkog i kapitalističkog društva i ima za cilj da ga podigne na viši nivo, nivo homo ludensa – kreativnog čoveka. Ideje G. Debora i ostalih Situacionista materijalizovane su kroz prostornu gradsku šemu zasnovanu na ključnim pojmovima: derive, detournement, psihogeografija, homo ludens. Autori projekta su: Jelena Mitov, Biljana Vilotić, Tamara Lojanica, Staša Radmilović, Marijana Zorić i Tamara Ćosović.

 

Exhibition ‘Ideologies and ideals. Contributions to the research of the 20th century architecture in Vojvodina’ took place in Museum of Contemporary Art of Vojvodina from 15th September to 16th October 2010. A part of the exhibition named Habitat showed three alternative, utopian urbanistic plans for Novi Sad. Authors of these projects were students of Department of Architecture.

The aim of the project NS2051 is to explore development possibilities of Novi Sad in the first half of 21st century, when large increase of population and expansion of physical structure are expected, and solution of this problem in the current urban planning practice is not on the horizon. In project were explored urban, architectural, social, ecological, political and economical factors that influence development of the city, transformation of the city, and its expansion and development of the periphery and surrounding villages. Project NS2051 is both social and architectural utopia, whose primary goal is, through architecture, urban and regional planning, to create the foundation for the future society and the human of future – associated, not alienated, creative and self-conscious and not inert and passive. The project also explores the idea of sustainable city in 21st century, most of all sustainable in social and economic terms. Therefore, the project is much more related to the social aspects of urban planning and architecture, instead of creating dull-looking architectural vision of the future cities in which the position of man and society as a whole is ignored for the sake of geometric and architectural extravagance.

Think Creative, Live ludens is an alternative, utopian vision opf Novi Sad based on Situationist movement of the ’60s (20th century). The Situationist International is a unique critique of the consumer, technological and capitalistic society and aims to raise it to a higher level, the level of Homo Ludens – a creative person. Ideas of G. Debord and other Situationists is materialized through an urban spatial pattern based on key concepts: derive, detournement, psychogeography, homo ludens. The authors of the project are: Jelena Mitov, B. Vilotić, Tamara Lojanica, Staša Radmilović, Marianne Zoric and Tamara Ćosović.